Komitet UN protiv diskriminacije žena pozvao je Srbiju da preduzme sve neophodne mere za borbu protiv anti-rodnog diskursa, kao i za podizanje svesti među ženama o njihovim pravima iz Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, rečeno je 20. marta na predstavljanju četvrtog periodičnog izveštaja o sprovođenju Konvencije. U Timu UN za ljudska prava u Srbiji se nadaju da će izveštaj i preporuke Komiteta koje su upućene biti smernica vladi, ali i civilnom društvu, o tome šta su prioriteti i kako se može doprineti poboljšanju stanja.

 

Programska direktorka Udruženja građanki FemPlatz Kosana Beker kazala je da je Komitet zabrinut zbog prisustva anti-rodnog diskursa, odnosno da je povećan broj slučajeva stavova protiv rodne ravnopravnosti u javnom domenu i mizoginih izjava u medijima i od strane visokih poltiičara, verskih vođa i akademika.

 

Ona je dodala da je zabrinutost prisutna i kod promovisanja konzervativne ideje tradicinionalne porodice, gde se žene smatraju prvenstveno majkama, što je pogoršano nedavnom nacionalnom kampanjom za podsticanje rađanja.

 

Šefica Agencije UN za rodnu ravnopravnost u Srbiji Milana Rikanović kazala je da se Srbija kao potpisnica Konvencije obavezala da obezbedi ženama puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i sloboda.

 

"Preporuke Komiteta ukazuju na izvestan napredak, ali daju i smernice svima nama za zajedničku akciju sprečavanja kršenja tih prava i sloboda u pojedinim oblastima", rekla je Rikanović.

 

Šef Tima UN za ljudska prava u Srbiji Milan Marković kazao je da se nada da će izveštaj i preporuke Komiteta koji je uputio Srbiji biti smernica Vladi, ali i civilnom društvu o tome šta su prioriteti i kako svi društveni akteri mogu doprineti opštem poboljšanju.

 

"Komitet je uspeo da bude veoma konkretan u pohvalama i preporukama, za koje se nadamo da će uticati na dalje napore na nacionalnom i lokalnom nivou", rekao je Marković.

 

Direktorka Centra za podršku ženama Biljana Stepanov kazala je da su "reforme u društvu prisutne, ali da su formalističke, bez suštinske implementacije zakona, politika i njihovih efekata po položaj žena".

 

"Mehanizmi za implementaciju nisu efektivni jer prateći propisi koji definišu te mehanizme nedostaju ili se donose dugo nakon usvajanja zakona", rekla je Stepanov.

 

Stepanov je kazala da je Komitet pozdravio formiranje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, ali da su zamerke da on nema odgovarajući budžet, političku nezavisnost.

 

Ona je navela da se najveći broj preporuka odnosi na nasilje nad ženama.

 

"I pored svih zakonskih izmena, imamo povratnu sliku da nasilje preovlađuje u društvu, porast nasilja u javnoj i privatnoj sferi", rekla je Stepnov.

 

Kada se radi o učešću žena u političkom i javnom životu, iako je Komitet pozdravio imenovanje prve premijerke 2017. i osnivanje Ženske parlamentarne mreže, navodi se da žene nisu dovoljno zastupljene u lokalnoj upravi, odnosno u samo devet od 169 opština su na čelu, da nema dovoljno žena vojnih atašea u diplomatskom koru, kao i da žene iz ugroženih grupa nisu dovoljno zastupljene u javnom i političkom životu.

 

Komitet je preopučio i da se ukine član 16 Zakona o javnom redu i miru i obezbedi ženama koje se bave prostitucijom da ne budu kriminalizovane zakonima.

 

U oblasti rodno zasnovanog nasilja, Komitet je među preporukama naveo da se razmorti i revidira Krivični zakonik, Porodični zakonik, kao i da se izradi sveobuhvatna strategija i akcioni plan za suzbijanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama, kao i borba protiv rodnih stereotipa.

 

Zabrinutost je navedena i u oblastima zapošljavanja, gde žene i dalje zarađuju manje od muškaraca za rad jednake vrednosti i da su stope zaposlenosti niže kod žena. Ukazano je i na nejednaku podelu obaveza između žena i muškaraca.

 

Takođe, Komitet je naveo da je potrebno efikasno istražiti sve slučajeve trgovine ljudima, ubrzati jednaku zastupljenost žena u svim oblastima javnog i političkog života, kao i uvesti rodno osetljive sadržaje u nastavne planove i udžbenike.

 

Komitet UN protiv diskriminacije žena je Zaključna zapažanja i preporuke uputio Srbiji 8. marta.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/UNDP