Zaštitnik građana Srbije saopštio je povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, 12. juna, da društvo u Srbiji mora da iskoreni dečji rad i ojača pravni okvir za sprečavanje zloupotrebe dece.

Ombudsman Zoran Pašalić je podsetio da se Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležava kako bi se skrenula pažnja da su oko 152 miliona dečaka i devojčica u svetu žrtve radne eksploatacije. Skoro polovina te dece je izložena najtežim oblicima dečjeg rada.

Na težak položaj dece koja žive i rade na ulici, zaštitnik je, prema sopstvenim rečima, više godina ukazivao u posebnim i godišnjim izveštajima.

Zaštitnik građana je sprovodio istraživanje "Dečje prosjačenje u Srbiji" i na osnovu rezultata uputio nadležnim organima preporuke u cilju bolje zaštite dece koja žive i rade na ulici, navedeno je u saopštenju.

"Kada se govori o dečjem radu ne treba zanemariti položaj dece u ruralnim sredinama i veliki prostor za zloupotrebu dece u poljoprivredi. Zloupotreba dečjeg rada u poljoprivredi se najčešće prihvata kao deo tradicionalne kulture, kako u seoskim porodicama, tako i u institucijama koje se bave decom, čime se olakšava izlaganje dece rizicima", ukazao je Zoran Pašalić.

Zaštitnik građana je ponovo naglasio da društvo mora da iskoreni dečji rad koji nastaje usled siromaštva, nepoznavanja i nerazumevanja, isključenosti dece i nedostupnosti usluga, nedostatka evidencije i podataka, nedostatka aktivnosti vlasti, nepotpunog i neodgovarajućeg pravnog okvira za suzbijanje i prevenciju svih oblika dečjeg rada.

Ujedinjene nacije su povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada upozorile da će zbog pandemije korona virusa još veći broj dece u svetu biti prinuđen da radi, što bi bio prvi porast tog broja u poslednje dve decenije.

Prema zajedničkom istraživanju Fonda UN za decu (Unicef) i Medjunarodne organizacije rada (ILO), broj dece koja rade smanjen je u svetu od 2000. godine za 94 miliona.
"Ovo dostignuće sada je u opasnosti" zbog pandemije, upozorile su UN.

Prema poslednjim procenama Međunarodne organizacije rada, u periodu 2012 do 2016. je širom sveta 152 miliona dece uzrasta pet do 17 godina bilo primorano da radi. Skoro polovina, 73 miliona dece, obavljalo je opasne poslove.

Među decom koja moraju da rade, gotovo polovina (48%) ima svega pet do 11 godina, 28% je uzrasta 12 do 14 godina, dok je 24% staro između 15 i 17 godina.

Dečji rad je prvenstveno, sa 71% koncentrisan u poljoprivredi, što uključuje ribolov, šumarstvo, stočarstvo i vodopriredu. U uslužnim delatnostima zaposleno je oko 17% dece koja rade, dok 12% maloletnika obavlja neke poslove u industriji, uključujući i rudarstvo.

Deca se u skladu sa običajima i tradicijama širom sveta angažuju da rade plaćene ili neplaćene poslove koji za njih nisu štetni. Takvi se poslovi, međutim, kvalifikuju kao dečji rad ako su deca isuviše mala, ili ako obavljaju delatnosti koje su opasne i mogu da ugroze njihov fizički, mentalni i socijalni razvoj i školovanje.

U najnerazvijenijim zemljama sveta nešto više od jedne četvrtine dece uzrasta pet do 17 godina obavlja poslove koji se smatraju štetnim za njihovo zdravlje i razvoj.

Prema istraživanju, najviše dece radi u Africi, i to kako procentualno, oko 20%, tako i u apsolutnim brojevima - 72 miliona dece. Na drugom mestu su Azija i region Pacifika, sa 62 miliona, odnosno 7% dece koja rade.  Ostatak otpada na Američki kontinent  (11 miliona ili 5%), Evropu  i Centralnu Aziju (6 miliona ili 4%) i Arapske države (1 milion ili 3% ).

Prema studiji i podacima Svetske banke, očekuje se da će broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu ove godine porasti sa 40 na 60 miliona zbog epidemije COVID-19.

Izvor: Beta

Foto: ILO