Nevladina organizacija Praksis (Praxis) pozvala je vlasti Srbije da omoguće upis dece u matične knjige odmah po rođenju. Praxis je naveo da je u Srbiji, iako njeni propisi i međunarodne konvencije garantuju svakom detetu pravo na upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, ta mogućnost uskraćena deci čiji roditelji ne poseduju lične dokumente.

Zbog neadekvatnih podzakonskih akata koji regulišu prijavu rođenja i upis u matičnu knjigu rođenih, ta deca mogu i godinama da ostanu neupisana u matične knjige. Samim tim, toj deci je uskraćen ili znatno otežan pristup mnogim pravima.

U takvim slučajevima, neophodno je da se radi upisa vode posebni postupci pred centrima za socijalni rad, opštinskim organima uprave ili sudovima, a ti postupci često mogu biti dugotrajni i komplikovani i u najboljem slučaju traju nekoliko meseci, dok često mogu trajati i više od godinu dana, a ponekad i više godina, saoppštio je Praksis.

Uz ocenu da se na taj način grubo krši pravo deteta na blagovremeni upis u matičnu knjigu rođenih, Praksis podseća da je i Unicef zauzeo stav da upis odmah po rođenju podrazumeva rok od nekoliko dana, a ne meseci.

Naglašava se da i se dok postupci traju, dete ne može da dobije izvod iz matične knjige, i samim tim ostaje uskraćeno za mnoga prava ili su mu ona teško dostupna. "Tako, na primer, dete neće moći da dobije zdravstvenu knjižicu, pa će lekarske preglede i lekove roditelji morati sami da plaćaju, a roditeljski ili dečiji dodatak i druga prava iz socijalnog osiguranja neće moći da dobiju", naglasila je NVO.

Taj problem gotovo isključivo pogađa pripadnike romske nacionalne manjine, koji su i inače među socijalno najugroženijim, najmarginalizovanijim i najdiskrimisanijim građanima Srbije, ukazao je Praksis.

Da bi se taj problem konačno rešio, potrebno je da se izmene sporne odredbe podzakonskih akata. Praksis je, stoga, još jednom pozvao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo zdravlja da izmene te propise i da tako otklone prepreke koje onemogućavaju upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju.

"Da je ovakva situacija neodrživa i da predstavlja kršenje osnovnih prava deteta ukazale su i brojne međunarodne organizacije i ugovorna tela. Tako su, između ostalih, Evropska komisija, Savet UN za ljudska prava, Komitet UN za prava deteta, Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komitet UN za ljudska prava i Komitet UN za eliminisanje diskriminacije u svojim preporukama Srbiji ukazali da se svakom detetu mora omogućiti upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju i da je potrebno izmeniti propise koji to onemogućavaju", navodi se u saopštenju.

Praksis je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine u Beogradu, koja se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i zalaganjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima. Praxis deluje u oblasti statusnih i socioekonomskih prava, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, migracija, prava deteta i reforme javne uprave, a pruža i besplatnu pravnu pomoć.

Izvor: EURACTIV.rs, Beta

Foto: MSP Srbije