Devet od 10 zločina i napada iz mržnje u Evropskoj uniji ostaje neprijavljeno jer žrtve imaju poteškoće da ih prijave, ne veruju policiji i ne očekuju da će se nešto promeniti ako ih prijave, pokazuje nova studija Agencije EU za osnovna prava (FRA).

U izveštaju agencije se navodi da su milioni ljudi širom Unije iskusili nasilje i uzmeniravanje motivisano mržnjom, a da je tokom pandemije kovida-19 povećan rasizam, ksenofobija i netolerancija i da je porastao broj rasističkih i ksenofobičnih incidenata protiv ljudi azijskog porekla, Roma i migranata.

"Zemlje EU imaju dužnost da svima obezbede pristup pravdi. Ali previše žrtava zločina iz mržnje ne prijavljuju da su napadnuti i previše zemalja ne registruje pravilno te zločine", izjavio je direktor FRA Majkl O'Flaherti.

"To mora da se promeni. Države treba da pojednostave prijavljivanje i unaprede evidentiranje zločina iz mržnje, istragu i kažnjavanje kako bi u poptunosti podržala prava žrtava", dodao je O'Flaherti.

FRA je, između ostalog, predložila da članice EU olakšaju prijavljivanje tako što će dozvoliti anonimno prijavljivanje zločina iz mržnje ili da to učini treća strana.

Takođe savetuje obezbeđivanje praktičnih uputstava i obuke za pripadnike policije, osnivanje specijalizovanih jedinica za zločine iz mržnje i saradnju između organa za sprovođenje zakona, organizacija za podršku žrtvama, organizacija civilnog društva i tela za jednakost.

Za pripadnike manjinskih grupa dva puta je veća verovatnoća da će pretrpeti uznemiravanje ili nasilje, navodi se u izveštaju objavljenom u julu.

Crnci koji su muslimani malo se češće suočavaju sa rasističim uznemiravanjem od nemuslimanskih crnaca.

Od 8.709 učesnika istraživanja koji su dali detalje najnovijeg incidenta koji su iskusili i od 708 koji su prijavili incident, samo je njih 13 kontaktiralo nacionalno telo za jednakost, instituciju za ljudska prava ili ombudsmana.

Od svih prijavljenih slučajeva, samo je 36% prijavljeno policiji, navodi se u izveštaju.

Većina Jevreja i Roma nije prijavilo incident policiji niti bilo kojoj drugoj organizaciji jer ne veruju da bi to bilo šta promenilo. Drugi su rekli da je proces previše birokratski i dugotrajan.

Fizičko nasilje je pretrpelo 9% ispitanika tokom pet godina pre istraživanja. Među pripadnicima etničke manjine taj procenat je 22%, a među homoseksualcima i biseksualcima 19%. Nasilje je doživelo 17% ljudi sa invaliditetom ili zdravstvenim problemom.

Evropska komisija je najavila pooštravanje politika o suzbijanju rasizma i drugih oblika diskriminacije. Prošle godine predstavila je akcioni plan za borbu protiv rasizma za period od 2020. do 2025, kao i strateške planove za prava žrtava, rodnu ravnopravnost i jednakost Roma i pripadnika LGBTQI zajednice.

Međutim, generalno nedovoljno prikupljanje podataka u većem delu EU i slabe nacionalne organizacije za jednakost u mnogim članicama imaju za posledicu nejednako prijavlivanje.

U izveštaju se ističe da nizak stepen prijavljivanja zločina iz mržnje prikriva stvarni obim problema i ukazuje na potrebu da se hitno deluje.

"Žrtve koje ne prijave takve zločine neće dobiti nadoknadu niti potrebnu podršku", navodi se u izveštaju.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com