U Srbiji je diskriminacija zabranjena, proklamovano je načelo jednakosti a ljudska prava garantovana. Međutim, iako ima pravni i institucionalni okvir za zaštitu od diskriminacije, Srbija je još daleko od tolerantnog društva u kome se poštuju različitosti, a svi građani neometano ostvaruju svoja prava. U praksi određene društvene grupe i dalje teže ostvaruju prava. Romi su marginalizovani, osobe sa invaliditetom u vrlo maloj meri uključene u društvo, homofobija duboko ukorenjena u društvu, a rodna ravnopravnost često načelna. Pored problema pri zapošljavanju, pristupu zdravstvu ili socijalnoj zaštiti, pripadnici manjina se suočavaju i sa govorom mržnje i nasiljem, a javno mnjenje je u velikoj meri optećeno stereotipima i predrasudama. Srbija je, ipak, tolerantnije društvo u odnosu na poslednju deceniju 20. veka sa odgovarajućim zakonskim okvirom i preduzetim koracima u cilju većeg uključivanja pripadnika manjina u društvo i unapređenje njihovog položaja.

 

Autor: Maja Poznatov