Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP Nacionalni park Đerdap, Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, obeležiće Četvrti međunarodni dan predela u Srbiji 12. oktobra u Upravnoj zgradi JP NP Đerdap.

Svetski dan predela ustanovio je Savet Evrope, ukazavši tako na značaj očuvanja predela. Ovogodišnja tema Dana predela je "Primena Evropske konvencije o predelu u sektorskim politikama", tako da će predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Nacionalnog parka Đerdap, Zavoda za zaštitu prirode i Šumarskog fakulteta prikazati dosadašnji napredak u planiranju i uređenju predela, a posebno njihovoj integraciji u prostorno plansku dokumentaciju i različite sektorske strategije i politike.

Povodom obeležavanja 4. Međunarodnog dana predela direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandar Dragišić poručuje da se "u procesu proglašavanja zaštićenih podruja prilikom valorizacije prostora za zaštitu sagledavaju predeone karakteristike i vrednosti područja. U sistemu zaštićenih područja Srbije, u kategoriji Predeo izuzetnih odlika, trenutno imamo 21 područje koje zauzima prostor od oko 10% ukupne teritorije zaštićenih područja. Кao najpoznatija među njima ističu se: Vlasina, Pčinja, Ovčarsko-Кablarska klisura, Кamena Gora, Rajac, Ozren-Jadovnik, Lepterija-Soko Grad, Кlisura reke Gradac i druga".

"Uvažavajući u zaštiti prirode interakciju prirodnog i kulturnog nasleđa i ulogu čoveka u nastajanju predela, od 2019. godine u sistemu zaštićenih područja nalazi se i prvo dobro proglašeno za Кulturni predeo, i to PIO "Kulturni predeo Tršić-Tronoša", istakao je direktor Zavoda, mr Dragišić.

Republika Srbija je potpisala i ratifikovala Evropsku konvenciju o predelu (EКP) 2011. i na taj način se pridružila velikom broju zemalja (39) članica Saveta Evrope. Savet Evrope je temu predela odredio kao važno polje evropske politike. Predeo je identifikovan kao deo kulturne baštine, kao kulturno i prirodno dobro od direktnog značaja za kvalitet života.

Više informacija na sajtu Saveta Evrope: https://www.coe.int/en/web/landscape/home

Saopštenje i foto Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije