Na predlog Ministarstva za evropske integracije i ministra Jadranke Joksimović, Vlada Republike Srbije je na sednici 1. marta usvojila treću revidiranu verziju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA). NPAA je najznačajniji i najsveobuhvatniji dokument u procesu evropske integracije Srbije s obzirom na to da pored usklađivanja kompletnog domaćeg zakonodavstva sa pravom EU predviđa i obavezu jačanja administrativnih kapaciteta tokom pristupnih pregovora sa EU kao i dugoročno finansijsko planiranje i odgovorno planiranje budžeta.

 

Prema NPAA planirano je potpuno usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU do kraja 2021.godine nakon čega sledi period praćenja sprovođenja propisa do stupanja u članstvo. Cilj Vlade je da Srbija do kraja 2021. u tehničkom smislu u potpunosti bude spremna za članstvo u EU bez obzira na datum formalnog zatvaranja pristupnih pregovora i sticanja punopravnog članstva.

 

Prvi put NPAA predviđa obavezu domaćih institucija da jačaju administrativne kapacitete u oblasti evropske integracije. Imajući u vidu dinamiku pristupnih pregovora i sve veći broj otvorenih poglavlja neophodno je obezbediti kapacitete kako za pripremu i izradu novih propisa tako i za njihovu efikasnu primenu. Posebna pažnja će biti usmerena na jačanje kapaciteta u oblasti planiranja predloga projekata za finansiranje iz sredstava pretpristupne pomoći EU i bilateralne razvojne pomoći.

 

U saradnji sa ministarstvom finansija izrađeno je finansijsko uputstvo za praćenje finansijskih efekata NPAA. Institucije državne uprave sada su obavezne da odgovorno i održivo planiraju budžetska sredstva za sprovođenje obaveza u procesu evropske integracije kao strateškog prioriteta Vlade Srbije. Planiranje istovremeno podrazumeva obavezu utvrđivanja prioritetnih projekata za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći.

 

Ministarstvo za evropske integracije je nadležno za praćenje i izveštavanje o sprovođenju NPAA i na svaka tri meseca o tome podnosi izveštaje Vladi. Kao i do sada, ministarstvo će svoje obaveze izvršavati redovno i na transparentan način.

 

Saopštenje Vlade Republike Srbije