Srbija nije skinuta sa crne liste zemalja sa "strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma", koju sastavlja Operativna grupa za finansijske akcije (FATF), međudržavno telo koje definiše standarde i mere u borbi protiv aktivnosti koje ugrožavaju međunarodni finansijski sistem. FATF je objavio izveštaj o napretku u primeni preporuka za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u 11 rizičnih zemalja, među kojima je i Srbija. U izveštaju se konstatuje da postoji napredak, ali se sugerišu mere koje je još potrebno preduzeti i navodi da će FATF nastaviti da prati njihov primenu.

 

U novom izveštaju se navodi da se u februaru 2018. godine Srbija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF i sa mehanizmom Saveta Evrope protiv pranja novca (MONEYVAL) kako bi se efikasnije borila protiv pranja novca i finansiranja terorizma i otklonila postojeće nedostatke u toj oblasti.

 

Srbija je, kako se navodi, preduzela korake u toj oblasti - demonstrirala je da je ažurirala nacionalnu procenu rizika i da istražuje i krivično goni slučajeve pranja novca.

 

Sugeriše se, međutim, da bi Srbija trebalo da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke.

 

Kao mere koje Srbija treba da primeni, navode se smanjenje rizika i nadzor nad situacijama i praksama u kojima je moguće pranje novca, ugrađivanje procene institucionalnog rizika u taj proces kontrole i demonstracija blagovremenog i egfikasnog izricanja sankcija.

 

Srbija treba da pokaže i da kompetentni organi imaju blagovremeni pristup informacijama o stvarnim i beneficijarnim vlasnicima pravnih lica, i da su te informacije precizne, tačne i ažurne.

 

Očekuje se i primena ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma i preduzimanje proporcionalnih mera prema neprofitnim organizacijama u skladu sa procenom rizika. Konačno, od Srbije se očekuje i da bez odlaganja primeni ciljane finansijske sankcije za finansiranje ilegalne prodaje oružja.

 

U izveštaju se navodi da će FATF i njegova regionalna tela nastaviti da tesno prate primenu mera i napredak u otklanjanju identikovanih nedostataka, a zemljama pod monitoringom je upućen poziv da što pre završe implementaciju akcionih planova u predviđenim rokovima.

 

I Evropska komisija je ranije u izveštaju o napretku Srbije na putu ka EU za 2018. pozvala Beograd da primeni  koncept finansijskih istraga u skladu sa standardima FATF.

 

U izveštaju EK objavljenom sredinom aprila, u delu koji se odnosi na poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, navodi se da su Srbiji, kako bi se poboljšali rezultati u otkrivanju i gonjenju krivičnih dela korupcije, potrebni ljudski resursi i tehnička stručnost, kao i bolja koordinacija i razmena podataka između svih uključenih institucija.

 

Operativna grupa za finansijske akcije je međuvladino telo osnovano 1989. godine, čiji je cilj da postavi standarde i promoviše efikasnu primenu pravnih, regulatornih i operativnih mera u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih pretnji za integritet međunarodnog finansijskog sistema.

 

Srbija je član FATF preko mehanizma Manival, ekspertskog komiteta Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti pravne prakse, finansijskog sistema i unutrašnjih poslova.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta