Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Manival (Moneyval) procenilo je da je Srbija napredovala u ispunjavanju preporuka Operativne grupe za finansijske akcije (FATF), međudržavnog tela koje definiše standarde i mere u borbi protiv aktivnosti koje ugrožavaju međunarodni finansijski sistem. Manival je, međutim, odlučio da Srbija ostane u režimu pojačanog nadzora i da u decembru 2019. godine podnese novi izveštaj o progresu u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 


Manival je pozitivno preinačio ocenu Srbije za postupanje po deset preporuka FATF, za koje je prethodno ocenjeno da ih "delimično ispunjava" ili "ne ispunjava".

 

Srbija je stavljena pod proceduru pojačanog nadzora Manivala na osnovu rezultata izveštaja o zajedničkoj evaluaciji mera i radnji  iz aprila 2016. godine, u kojem je procenjena efikasnost mera Srbje protiv pranja novca i finansiranja terorizma i njeno postupanje po 40 preporuka FATF u toj oblasti.

 

Operativna grupa za finansijske akcije (FATF) je međuvladino telo osnovano 1989. godine, čiji je cilj da postavi standarde i promoviše efikasnu primenu pravnih, regulatornih i operativnih mera u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih pretnji za integritet međunarodnog finansijskog sistema.

 

Srbija je član FATF preko mehanizma Manival, ekspertskog komiteta Saveta Evrope koji procenjuje usklađenost država članica sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti pravne prakse, finansijskog sistema i unutrašnjih poslova.

 

Manival je 18. februara 2019. godine saopštio da je, nakon što su u izveštaju o evaluacuiji mera iz 2016. godine identifikovane manjkavosti, Srbija izveštavala o koracima koje je preduzela kako bi osnažila tehnički i zakonodavni okvir za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 

U skladu sa tim izveštajem o napretku, Manival je za Srbiju na "uglavnom ispunjava" podigao ocene koje se odnose na preporuke 1. Procena rizika i primena pristupa zasnovanog na proceni rizika, 7. Ciljane finansijske kazne u vezi sa širenjem oružja za masovno uništenje, 10. Poznavanje i praćenje stranke, 13. Korespondentsko bankarstvo, 19. Države višeg stepena rizika, 16. Elektronski transfer, 25. Transparentnost i stvarno vlasništvo nad pravnim licima, 26. Regulisanje finansijskih institucija i nadzor nad njihovim radom i 35. Kazne, i na "ispunjava" ocenu za preporuku 12. Politički eksponirana lica.

 

Posle najnovije procene Manivala, nepromenjene ostaju ocene "uglavnom ispunjava" za preporuke 5. Krivično delo finansiranja terorizma, i 18. Unutrašnje kontrole i poslovne jedinice i društva kćerke sa sedištem u stranoj državi, ocena "delimično ispunjava" za preporuku 8. Neprofitne organizacije,  i ocena "ispunjava" za preporuku 21. Dojavljivanje i tajnost poslovanja.

 

Manival je, kako se navodi u saopštenju, odlučio da Srbija ipak ostane u režimu pojačanog nadzora i da u decembru 2019. godine podnese novi izveštaj o dodatnom progresu u primeni mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Operativna grupa za finansijske akcije (FATF) objavila je u oktobru 2018. godine da Srbija ostaje crnoj listi zemalja sa "strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma".

 

U izveštaju o napretku u primeni preporuka za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u 11 rizičnih zemalja, među kojima je i Srbija, ocenjeno je da postoji napredak, ali se sugerišu mere koje je još potrebno preduzeti i navodi da će FATF nastaviti da prati njihov primenu.

 

Organizacija FATF je 2012. godine donela Međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Na osnovu tih standarda, telo Saveta Evrope Manival procenjuje usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima.

 

Izvor: EUACTIV.rs

Foto: Pixabay