Evropska komisija ocenila je u godišnjem izveštaju da Kosovo treba da uloži dodatne napore za stvaranje povoljnog okruženja za zaključivanje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom koji je hitan i ključan za napredak na evropskom putu, kako za Kosovo tako i za Srbiju. U izveštaju o napretku Kosova na putu u EU konstatuje se da Kosovo treba da opozove takse na uvoz robe iz Srbije i BiH.

 

U izveštaju objavljenom 29. maja ocenjuje se da odluka o taksama na uvoz iz BiH i Srbije podriva napore za regionalnu saradnju i da poseban izazov i dalje predstavlja situacija na severu Kosova.

 

EK je ocenila da je Kosovo napredovalo u sprovođenju nekih ključnih reformi na putu ka EU, posebno vezano za unapređenje pravnog okvira u vladavini prava i javnoj upravi, ali da jedan broj mera i ad hok odluka nije u skladu sa proklamovanim reformskim ciljevima vlade.

 

Kredibilnost i efikasnost vlasti i dalje je ugrožena preglomaznom vladom i dodatnim povećanjem broja zamenika ministara, a skupština i dalje radi u veoma polarizovanom političkom kontekstu i pokazuje slabosti u funkcionisanju, što se ogleda u čestom nedostatku kvoruma zbog čega se zakonodavne aktivnosti odlažu, navela je EK.

 

U izveštaju se ocenjuje da je zaštita ljudskih i osnovnih prava u skladu sa evropskim standardima na Kosovu uglavnom zagarantovana pravnim okvirom, ali da sprovođenje zakona o ljudskim pravima često podrivaju neadekvatna finansijska i druga sredstva, posebno na lokalnom nivou, ograničeni politički prioriteti i nedostatak koordinacije.

 

Postojeći mehanizmi za koordinaciju i sprovođenje ljudskih prava su neefikasni i u velikoj meri zavise od stranih donatora, dodaje se.

 

EK u izveštaju navodi da je na Kosovu potrebno učiniti više kako bi se efikasno garantovala prava pripadnika manjina, uključujući Rome i Aškalije i raseljene osobe, kako bi se osigurala ravnopravnost polova u praksi, uspostavio integrisani sistem zaštite dece i unapredila zaštita kulturne baštine.

 

Po slobodi izražavanja, predviđenoj ustavom, Kosovo je u izvesnoj meri pripremljeno, navodi se u izveštaju i dodaje da na Kosovu postoji pluralističko i živo medijsko okruženje, institucije reaguju na pretnje i napade na novinare kojih je sve manje, ali je potrebno usvojiti održivo rešenje za finansiranje javnog emitera koji je i dalje podložan političkim uticajima i pritscima.

 

U izveštaju se među političkim kriterijumima govori i o reformi javne uprave i pravosudnom sistemu za koji se ocenjuje da je u ranoj fazi.

 

Napredak je ostvaren u borbi protiv terorizma, a kosovske vlasti treba da budu efikasnije u borbi protiv pranja novca, uključujući i usvajanjem relevantnih zakona u skladu sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim standardima, konstatuje EK.

 

Po ekonomskim kriterijumima EK ocenjuje da je Kosovo "u ranoj fazi", ali je ostvaren izvestan napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije.

 

U ispunjavanju standarda EU Kosovo je pripremljeno u uzvesnoj meri, ali treba da pojača borbu protiv neformalne ekonomije i utaje poreza.

 

Određen napredak postoji u rešavanju ekoloških pitanja, ali se zaostaje u primeni.

 

Energetski sektor se i dalje suočava sa ozbiljnim izazovima, uprkos izvesnom napretku.

 

Ukupno gledano, Kosovu je potrebno da unapredi svoje administrativne kapacitete i kooridnaciju u svim sektorima kako bi se obezbedila efikasna primena pravne tekovine EU, zaključuje se u izveštaju.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta