Deveto istraživanje javnog mnenja "Stav građana o potencijalnim temama konačnog sporazuma između Kosova i Srbije", koje je obavio Kosovski demokratski institut (KDI), ukazuje na razlike među građanima iz različitih etničkih zajednica u vezi sa elementima koje bi sporazum trebalo da sadrži.

Istraženi su stavovi građana o taksi na proizvode iz Srbije i BiH, o korekciji granica, o zajednici opština sa srpskom većinom i o elementima koje treba da sadrži konačni sporazum između Kosova i Srbije.

Prema istraživanju, većina građana, 59%, smatra da sledeća vlada ne bi trebalo da suspenduje taksu kako bi otvorila put dijalogu sa Srbijom.

Prema etničkoj pripadnosti, 61% anketiranih iz albanske zajednice deli ovo mišljenje, 56% anketiranih iz ostalih nevećinskih zajednica i samo 10% anketiranih iz srpske zajednice.

Oko 45% anketiranih reklo je da im je jasno šta znači izraz "korekcija granica", 31% je reklo da im je donekle jasno, a 20% ispitanika je reklo da im nije jasno šta to znači.

Prema etničkoj pripadnosti, ovaj izraz je jasan za 47% građana iz albanske zajednice, 20% iz srpske zajednice i 23% iz ostalih nevećinskih zajednica.

Za 39% građana je jasno šta znači "Zajednica opština sa srpskom većinom sa izvršnim ovlašćenjima", 29% anketiranih izjavilo je da im nije jasno, a 27% njih je izjavilo da im je donekle jasno šta ovaj izraz znači.

Prema etničkoj pripadnosti ovaj izraz je najjasniji građanima iz albanske zajednice - 41%, zatim Srbima - 26% i 17% građanima iz ostalih nevećinskih zajednica.

Prema anketi, neki od najvažnijih elemenata koji bi trebalo da sadrži sporazum između Kosova i Srbije su nestala lica - 71%, kazne za ratne zločine - 60%, nadoknada štete koja je nastala tokom rata - 59% i izvinjenje  - 56%.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.070 anketiranih prema etničkoj pripadnosti - Albanci, Srbi i nesrpske manjine. Sprovedeno je d 2. do 8. septembra.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com