Srbija je prihvatila odredbu Saveta Evrope da u slučajevima pranja novca teret dokazivanja porekla imovine koja može biti predmet konfiskacije pada na osumnjičenog. Međutim, nejasno je kako i u kojoj meri se ta odredba primenjuje u praksi, navodi se u najnovijem izveštaju Saveta Evrope.

Savet Evrope preporučio je zemljama članicama da u slučajevima pranja novca prebace teret dokazivanja, a Srbija je među 16 zemalja koje su se već obavezale da će primeniti tu odredbu.

To znači da u ozbiljnim krivičnim delima na osumnjičenog za pranje novca prelazi obaveza da dokaže poreklo konkretne imovine, koja može biti predmet konfiskacije.

U Izveštaju Saveta Evrope navodi se da srpski Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela definiše proceduru za konfiskaciju, i da izričito predviđa prenošenje tereta dokazivanja ako postoji nesrazmera između imovine koju osumnjičeni poseduje i njegovih prihoda.

Tužilaštvo je u takvim slučajevima dužno samo da dokaže koliko imovinu osumnjičeni poseduje i koliki su njegovi prihodi, a ako postoji nesrazmera, na osumnjičenom je da dokaže poreklo, konstatovano je u najnovijem izveštaju Saveta Evrope.

Međutim, izvestioci Saveta Evrope, kako se navodi, nisu mogli da procene efikasnost primene tog zakonodavstva u Srbiji, pošto nisu raspolagali ni statistikom niti primerima iz prakse, tako da su samo pozvali srpske vlasti da dosledno sprovode te odredbe i da na taj način izgrade sudsku praksu.

Odredba o prebacivanju tereta dokazivanja predviđena je Konvencijom Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma.

Tu Konvenciju, koja se zove i Varšavska konvencija, od 2005. godine su potpisale 34 zemlje članice Saveta Evrope.

Srbija je Varšavsku konvenciju ratifikovala 2009. godine  

Međutim, samo se 16 potpisnica, među kojima i Srbija, obavezalo i da će primeniti član 3 (4) Konvencije, koji se odnosi na prebacivanje tereta dokazivanja. To su Albanija, Jermenija, Belgija, Bosna and Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Danska, Francuska, Mađarska, Letonija, Malta, Crna Gora, Holandija, Severna Makedonija i Portugal.

Osam zemalja je dalo izjavu da neće, u celosti ili delimično primeniti odredbu o prebacivanju tereta dokazivanja. Reč je o Azerbjedžanu, Bugarskoj, Grčkoj, Moldaviji, Rumuniji, Slovačkoj, Švedskoj i Turskoj.

Još sedam zemalja je takođe odbilo da primeni član 3 (4), ali je reč o državama čija zakonodavstva ili pravosuđa već predviđaju takav ili sličan mehanizam. To su Gruzija, Nemačka, Italija, Poljska, Rusija, Slovenija i Ukrajina.

Konferencija potpisnica Varšavske konvencije ocenila je da Monako, San Marino i Španija u svojim zakonodavstvima imaju određene elemente člana 3 (4) konvencije, ali i da se oni ne primenjuju na zadovoljavajući način.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Savet Evrope