Kroz uspešno sprovođenje zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku" građani i građanke Srbije su dobili opipljive koristi, a program ima pozitivan uticaji na približavanje evropskim standardima u oblasti pravosuđa, antidiskriminacije i borbe protiv korupcije u zemlji. Ovo je bio najvažniji zaključak Trećeg sastanka Upravnog odbora ovog programa koji je 6. marta održan u Beogradu sa ciljem sagledavanja rezultata programa u poslednje tri godine.

 

Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, pozdravio je učesnike i naglasio važnost koordinacije i saradnje koja je razvijena u okviru programa.

 

"Zemlje koje pregovaraju o pristupanju Evropskoj uniji, kao Srbija od januara 2014. godine, počele su da identifikuju izazove u oblastima sprovođenja pravde, borbe protiv korupcije, borbe protiv diskriminacije i zaštite prava ranjivih grupa", rekao je on.

 

"Savet Evrope je u dobroj poziciji da podrži svoje države članice, te i Srbiju, jer može da se osloni na standarde organizacije, ali i na rezultate opsežnih aktivnosti praćenja i saradnje koje su sa Srbijom započele 2003. godine. Ove aktivnosti čine osnovu zajedničkih napora Srbije, Evropske unije i Saveta Evrope, a zasnovane su na našim zajedničkim vrednostima", dodao je gospodin Flesenkemper.

 

Ovim povodom, ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović navela je da Vlada Republike Srbije nastavlja reformski proces koji je važan za građane i naše društvo i koji bi trebalo da dovede do punopravnog članstva Srbije u EU. Ključ uspešnih i održivih reformi je vladavina prava kao temeljna vrednost EU, a koje su prevashodno sadržane u poglavljima 23 i 24 pregovora o članstvu. To su, po obuhvatu i dubini, najvažnije i nazahtevnije društvene refome i, u skladu sa tim, Vlada Srbije nastoji da kroz pregovore i partnerstvo sa EU usvoji najbolje prakse i standarde u interesu građana Srbije.

 

"Želela bih da iskoristim ovu priliku i čestitam institucijama Srbije, kao i Ministarstvu za evropske integracije kao koordinatoru, što su koristile ovaj program na način koji im je omogućio da dostignu impresivne rezultate u oblasti vladavine prava i ljudskih prava", rekla je Mateja Norčič Stamčar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji.

 

Ona je istakla nekoliko najznačajnijih rezultata prve faze programa: "Nekoliko ilustracija rezultata koje smo postigli: više od 90 pravnih stručnjaka je sada osnaženo da odgovori na zahteve uzajamne pravne pomoći u krivičnim stvarima, 40% inspektora rada u zemlji je obučeno za pitanja trgovine ljudima, dok je kroz Mehanizam za koordinaciju ekspertiza pružena podrška za najsloženija pitanja u oblasti vladavine prava".

 

Norčič Stamčar je dodala da "Evropska unija želi da proces pristupanja Srbije bude uspešan. Evropska perspektiva Srbije je potvrđena više puta, a nova faza programa Horizontal Facility će biti tu da podrži ovaj proces", zaključila je ona.

 

Projekti u okviru programa "HorizontalFacility" su zabeležili značajne rezultate u Srbiji. Važan napredak je učinjen na polju reintegracije osuđenika u društvo nakon njihovog puštanja na slobodu, kao i u zatvorskom psihijatrijskom sistemu. Oko 400 pacijenata psihijatrijske bolnice u Vršcu je deo programa individualnih tretmana.

 

Zapaženi su rezultati i u drugim oblastima.

 

Zastupljenost nacionalnih manjina u udžbenicima za osnovne i srednje škole je poboljšana, a 19 pilot škola, 2.150 učenika i 250 nastavnika je radilo na izgradnji demokratske kulture u školama. U okviru ovog programa, institucije Srbije su takođe zatražile mišljenje Venecijanske komisije na ustavne amandmane koji se odnose na pravosuđe, a rasprava o ovim amandmanima je olakšana kroz ovaj program.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnici institucija koje su direktno uključene u sprovođenje ovog programa, kao i organizacije civilnog društva.

 

Trogodišnji program "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku" traje od maja 2016. do maja 2019. godine i  pruža podršku zemljama korisnicama u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u usklađivanju sa standardima Saveta Evrope i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, u okviru oblasti: sprovođenje pravde; borba protiv privrednog kriminala i sprečavanje diskriminacije i zaštita prava osetljivih grupa. Ukupna sredstva dodeljena Srbiji kroz ovaj program iznose 3,97 miliona evra, a sprovodi se kroz sedam projekata koji pokrivaju sve ključne oblasti programa.

 

Saoštenje Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu