Nacionalni konvent o Evropskoj uniji dao je mišljenje na pregovaračke pozicije za poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji i za poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje.

Amandmani na pregovaračku poziciju za poglavlje 10

Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, razmatrao je Pregovaračku poziciju za poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji, u prisustvu članova Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 10. Članovi Radne grupe podržali su Pregovaračku poziciju ali su zatražili usvajanje nekoliko amandmana.

Nikola Marković, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 10 je ukazao da amandmani potiču iz izveštaja Evropske komisije o stanju u Srbiji i analiza koje su sprovedene u Radnoj grupi u cilju unapređivanja priprema za prijem u Evropsku uniju. Amandmani su obuhvatili inicijative za pokretanje programa omasovljenja digitalizacije poslovanja, određivanje organa nadležnog za organizaciju  i koordinaciju jedinstvenog informacionog sistema na nivou države, povećavanje kvota za studiranje informatike, unapređivanje digitalnih kompetencuja građana, povećavanje admiistrativnog kapaciteta nadležnih organa, obezbeđivanje delotvorne konkurencije, afirmisanje primene IKT za održivi razvoj, razvoj svesti i interesa za prijem u Evropsku uniju i dr. Predstavnici Vlade su u diskusiji podržali sve predložene amandmana, ali su i ukazali da neki od amandmana treba da budu deo Strategije razvoja informacionog društva.

Nacionalni konvent nastavlja saradnju sa nadležnim organima u cilju unapređivanja i ubrzavanja priprema za prijem Srbije u Evropsku uniju.

Komentari na sažetak pregovaračke pozicije za poglavlje 19

Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, pozvao je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) da na zajedničkom sastanku razmotre pregovaračku poziciju za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Neke od preporuka i komentara su:

  • Predložena dinamika harmonizacije zakonodavstva za tekovinama EU nije u skladu sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19, usvojenim maja 2020. godine što stvara obavezu revizije Akcionog plana.
  • Sažetak Pregovaračke pozicije ne omogućava uvid u sve propise EU s kojima će se u svakoj od oblasti vršiti harmonizacija jer ti propisi nisu svuda dosledno navedeni.
  • Neophodno je sprovesti nezavisnu analizu efekata primene zakona usvojenih u prethodnom periodu, naročito Zakona o agencijskom zapošljavanju i Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju.
  • Radna grupa je mišljenja da bi upravo zbog značaja Zakona o radu bilo neophodno planove harmonizacije pravnih propisa u ovoj oblasti vezati za donošenje novog Zakona o radu.
  • Radna grupa podržava proces kodifikacije propisa u oblasti rada i samim tim smanjenje fragmentacije radnog zakonodavstva koje tenutno postoji. Radna grupa, međutim, preporučuje da se u Pregovaračkoj poziciji navedu zakoni koji će biti kodifikovani, odnosno obuhvaćeni novim Zakonom o radu.
  • Radna grupa preporučuje da se u pregovaračkoj poziciji utvrdi plan za unapređenje saradnje između Socijalno-ekonomskog saveta na republičkom nivou sa socijalno-ekonomskim savetima na lokalnom nivou.
  • Radna grupa je iznela stav da je neophodno ažurirati Program reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) i da se to predvidi Pregovaračkom pozicijom.
  • Radna grupa predlaže da se u tekst uvrsti Direktiva 2019/1152 o transparentnim i predvidivim uslovima rada , i da se zbog okolnosti vezanih za porast gig radnika u Srbiji razmotri i usaglašavanje sa Uredbom 2019/1150 o pravednim i transparentnim uslovima za poslovne korisnike usluga Internet posrednika a koji se odnosi na status gig radnika i usvojena je istovremeno kada i Direktiva.

Saopštenje NKEU