Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2020. godini je 6.899.126 (procene su zasnovane na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva). Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3.538.820), a 48,7% muškarci (3.360.306).

Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -6,7‰. Istovremeno, proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim i  stalno opadajućim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u  ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2020. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 21,1%, a mlađih od 15 godina ima 14,3%.

Posmatrano na nivou oblasti, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starih 65 i više godina (28,9%) i istovremeno najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina (11,2%). S druge strane, najmanji udeo starih 65 i više godina je u Pčinjskoj oblasti (16,0%), ali je najveći udeo mlađih od 15 godina najpre u Raškoj oblasti (17,8%), a potom u Južnobačkoj (15,6%) i Beogradskoj oblasti (15,2%).

Кretanje procenjenog broja stanovnika u periodu 2002–2020. godine

U periodu 2002–2020, broj stanovnika Republike Srbije kontinuirano opada. Na regionalnom nivou, jedino Beogradski region beleži rast broja stanovnika, dok je najizraženiji pad u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Starosna struktura stanovništvau periodu 2002–2020. godine

Osim promene u ukupno broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva, koja se najbolje uočava na starosnoj piramidi. U 2002, kod oba pola, najzastupljenijaje populacija starosne dobi 45–49 godine, dok je u 2020, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca starih 40–44 god. i žena starih 65–69 god.

U periodu 2002–2020, udeo lica mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1% na 14,3%, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6% na 21,1%. Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15–49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4%.

Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% (2002) na 64,6% (2020). U istom vremenskom intervalu, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 43,4 godine. Na povećanje broja starih utiče i produženje očekivanog trajanja života, koje za ukupno stanovništvo iznosi 1,9 godina, od 72,3 godine u 2002. do 74,2 godine u 2020.

Stanovništvo po tipu naselja

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (61,2%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv.ostalim naseljima,i to za 2,7 godina.

Različite starosne strukture stanovništva po tipu naselja uslovljene su različitim fertilitetom, ali pre svega razlikama u pogledu smera i obima migracionih kretanja.

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku

Foto: Beta