Važan za građane, poslodavce i društvo u celini – Nacionalni okvir kvalifikacija

Кroz projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalfikacija“ Evropska unija je tokom prethodne dve i po godine pružala podršku za uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji je omogućio bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada, otvorio niz mogućnosti za obrazovanje odraslih i povezao obrazovni sistem Srbije sa sistemima drugih evropskih zemalja

Završna konferencija projekta kroz koji je pružana podrška razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOКS) pružila je uvid u rezultate postignute u protekle dve godine, ali i omogućila da se značaj NOКS-a sagleda iz različitih perspektiva. Celovita slika o svemu što je uspostavljanje NOКS-a omogućilo za kratko vreme, a koja je predstavljena na konferenciji, daje jasne odgovore na pitanje – zašto je nacionalni okvir kvalifikacija važan za građane, poslodavce i društvo u celini.  

Uspostavljanjem Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbija je započela sistemsko uređivanje oblasti kvalifikacija i napravila važan korak ka povezivanju sveta rada i obrazovanja. NOКS je okvir u kome su popisane, po nivoima razvrstane i detaljno opisane sve kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno učenje, i omogućava da se preciznije evidentira kvalifikaciona struktura radne snage i kreiraju tržišno relevantne politike u oblasti obrazovanja.

Sve kvalifikacije mogu se sada naći u Registru kvalifikacija – elektronskoj bazi koja postoji od ove godine i dostupna je na sajtu Agencije za kvalifikacije. Registar omogućava da svako može da nađe odgovor na pitanje koje poslove sa određenom kvalifikacijom može da radi, ili da, u skladu sa principima celoživotnog učenja, potraži moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko poželi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko odluči da nastavi proces učenja u bilo kom trenutku u životu).  Osim toga, u toku je povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija - opisi naših kvalifikacija će uskoro biti dostupni i na engleskom jeziku, pa će svi zainteresovani moći da vide status svoje kvalifikacije u drugim sistemima i sagledaju mogućnosti za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja i van granica Srbije.

Još jedna novina koju je doneo nacionalni okvir kvalifikacija je uspostavljanje mehanizma za uvođenje novih kvalifikacija. Ova promena znači da se nove kvalifikacije neće više uvoditi samo na zahtev sektora obrazovanja, sa ciljem da se ponuda učini raznovrsnom i atraktivnom za učenike. Nove kvalifikacije sada se mogu uvoditi i na predlog poslodavaca, sindikata, civilnog sektora  i drugih koji prepoznaju značaj i potrebu za novom kvalifikacijom i koji su neposredno zainteresovani za unapređivanje kvaliteta obrazovanja.

Novi mehanizam podrazumeva i to da za svaku kvalifikaciju postoji standard – dokument utvrđen na nacionalnom nivou sa detaljnim opisom ishoda učenja koje je potrebno dostići kako bi se stekla kvalifikacija. Na osnovu definisanih ishoda učenja razvijaju se programi učenja u formalnom i neformalnom obrazovanju, ali i omogućava provera i dokazivanje znanja stečenih kroz radno ili životno iskustvo. Uvođenje standarda kvalifikacija tako je otvorilo mogućnost da se u obrazovni sitem uvede još jedan način za sticanje kvalifikacija – priznavanje prethodnog učenja. To znači da će uskoro biti moguće da se znanja i veštine stečene kroz radno ili životno iskustvo prepoznaju i procene, i da se za tako priznata znanja dobije javna isprava koja će na tržištu rada biti pođednako vredna kao kvalifikacija stečena kroz formalno obrazovanje. Prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija

postupak priznavanja prethodnog učenja za sada mogu da sprovode samo škole koje su verifikovane za tu aktivnost, a kroz ovaj postupak se  mogu steći kvalifikacije na II, III i V nivou nacionalnog okvira kvalifikacija.

Iako se projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ završava, razvoj NOКS-a biće nastavljen, a veliki izazov predstavljaće implementacija Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija u visokom obrazovanju. Ovoj temi posvećen je panel na kojem su otvorena pitanja narednih koraka i aktivnosti koje bi trebalo da sprovedu institucije i tela u visokom obrazovanju kako bi uskoro  imali usaglašen i funkcionalan NOКS i u ovoj oblasti.

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ je jedan od projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju, itd.

Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanja za šta je kvalifikovan i koje poslove sa tom kvalifikacijom može da radi. A zatim, i da u skladu sa principima celoživotnog učenja, potraži moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko neko poželi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko odluči da nastavi proces učenja u bilo kom trenutku u životu).  

Saopštenje EU info centra