Konferencija povodom pokretanja druge faze zajedničkog programa Evropske unije i  Saveta Evrope ROMACTED u Srbiji održana je u Klubu poslanika u Beogradu. Ovom događaju je prethodila i početna konferencija ROMACTED programa u Srbiji, održana 21. septembra 2021. godine, koja je okupila zainteresovane partnere i aktere.

"Ova produžena faza pokretanja programa nam je dala prostora da uvidimo koliko je relevantan i pravovremen program ROMACTED", rekao je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. "Danas je važan trenutak za uspostavljanje produktivnog partnerstva sa 14 opština širom zemlje koje su posvećene osnaživanju Roma i Romkinja", zaključio je on.

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i nacionalna kontakt tačka za Rome u Srbiji, istakla je da je inkluzija romske populacije strateški i politički cilj, naglašavajući da Romi u Srbiji i dalje nemaju iste šanse kada su u pitanju zaposlenje, stanovanje, obrazovanje i druga osnovna ljudska prava. "Ne mogu se zabraniti predrasude, ali se mogu doneti zakoni koji će zabraniti ponašanje zasnovano na predrasudama i to je mesto gde inkluzija Roma počinje. Ministarstvo će aktivno učestvovati u svim projektima vezanim za inkluziju Roma i očekujemo da Savet Evrope nastavi svoju podršku, uključujući i zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED II", izjavila je.

Nj.E. Ambasador Emanuele Žofre, šef Delegacije EU u Republici Srbiji, naglasio je da "svaka osoba ima pravo da njena prava budu ispunjena, poštovana i zaštićena i svaka osoba može da bude vredan član svog društva, tako da što više integrišemo i uključujemo sve, to otpornija i prosperitetnija društva dobijamo! Romi su najveća etnička manjina u EU i Srbiji, a takođe i veoma mlada populacija; neophodno je pružiti im mogućnosti za obrazovanje i pristojan i dostojan rad i život. Unapređenje života romske zajednice zahteva koordinaciju i saradnju svih relevantnih aktera – kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Na nacionalnom nivou očekujemo donošenje revidirane Strategije i odgovarajućeg akcionog plana kako bi se planiranje i sprovođenje strateških mera pažljivo planiralo. Međutim, uspeh nacionalnih politika u velikoj meri zavisi od lokalnih zajednica koje su na prvoj liniji ovog zadatka i upravo kroz projekte poput ovog, regionalnog, EU, zajedno sa Savetom Evrope, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i BFPE, pružamo im alate i podršku u njihovom radu na integraciji Roma".

Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stevan Gligorin, rekao je da ovo Ministarstvo ostaje posvećen partner u implementaciji nove faze ROMACTED programa. Ministarstvo će nastaviti da poboljšava komunikaciju između lokalnih vlasti i predstavnika romske zajednice u rešavanju problema, poštujući specifičnosti svakog lokalnog konteksta. "Nadam se da ćemo drugom fazom ROMACTED programa dostići rezultat i rešenje koje će biti održivo u budućnosti",  zaključio je Gligorin.

Za Dalibora Nakića, predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji, značaj ROMACTED programa, između ostalog "je u činjenici što je prepoznata potreba da se deluje na lokalu, budući da tu leži ključ za uspešnu integraciju Roma. Taj proces u velikoj meri zavisi od kapaciteta, sposobnosti i spremnosti lokalnih samouprava da na jedan sistematski način priđu rešavanju postojećih problema". Istovremeno, Nakić je istakao značaj uključenosti romske zajednice u procese donošenja odluka i kreiranja politika, smatrajući da je veoma važno osnažiti ih i učiniti ih politički aktivnim u što većoj meri.

Sonja Liht, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo je rekla da je za nju "ROMACTED više od projekta - to je podsticaj lokalnoj romskoj zajednici da se uključi u rešavanje svojih gorućih problema i lokalnoj samoupravi da uz mnogo intenzivnije učešće građana i građanki u donošenju i sprovođenju odluka, značajnih za celu zajednicu, rade na ostvarenju boljeg života za sve".

Marina Vasić, programska menadžerka ROMACTED-a, predstavila je novine druge faze programa i pružila osnovne informacije o zajedničkim naporima Saveta Evrope i Evropske unije u osnaživanju romskih zajednica kroz nekoliko zajedničkih programa i projekata od 2011. godine.

Nakon uvodnih obraćanja, upriličena je ceremonija potpisivanja Protokola o saradnji koje potpisuju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Savet Evrope i predstavnici partnerskih gradova i opština (Aleksinac, Apatin, Bač, Kostolac, Kragujevac, Kruševac, Lebane, Niš, Pirot, Prokuplje, Subotica, Vrnjačka Banja, Zaječar, Zvezdara).

***
Zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope - ROMACTED II "Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou" (2021-2024) je prirodni nastavak primene prve faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020), koji će služiti za konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljšavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

Saopštenje i foto Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu