U 2021. godini utrošeno je 26,58 milijardi dinara budžetskih sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja (IR) u Republici Srbiji, što predstavlja povećanje od 5,3% u odnosu na prethodnu, 2020. godinu.

Udeo ukupnih budžetskih sredstava za IR u bruto domaćem proizvodu u 2021. godini iznosio je 0,42%.

Najveći procenat budžetskih sredstava za IR pripao je sektoru države (62,7%), a zatim sektoru visokog obrazovanja (22,8%). Sledi sektor inostranstva sa 11,1%, nefinansijski (poslovni) sektor sa 2,1%, dok je za neprofitni sektor bilo namenjeno 1,3% sredstava.

Posmatrano prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše budžetskih sredstava opredeljenih za IR bilo je utrošeno za cilj Opšte unapređenje znanja – Istraživanje i razvoj finansirani iz opštih fondova univerziteta 22,1%. Za cilj Industrijska proizvodnja i tehnologija utrošeno je 21,8%, a najmanje
sredstava utrošeno je za cilj Istraživanje i eksploatacija svemira, svega 0,4%.

Sredstva koja su planirana IR budžetom za 2022. godinu (pre rebalansa budžeta) iznosila su 22,95 milijardi dinara. Najviše sredstava (21,9%) planirano je za cilj Opšte unapređenje znanja – Istraživanje i razvoj finansirani iz ostalih fondova van univerziteta.

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku

Foto: Pixabay.com