Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je među skoro četrdeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana koje su prošle nedelje u zajedničkoj izjavi pozvali vlade, društva i sve važne aktere regiona da zajednički, odgovorno i neodložno rade na otklanjanju negativnih posledica krize izazvane pandemijom KOVID-19 po privredu, društvo i demokratiju u regionu.

U izjavi upućenoj institucijama, političkim partijama, biznisu, civilnom društvu, medijima i donatorskoj zajednici u regionu, apeluje se posebno da svi učine sve što je potrebno kako bi se zaštitile i podržale ranjive kategorije stanovništva, kao i da se podigne nivo transparentnosti i jasne komunikacije o svim preduzetim merama.

Kriza je pogodila sve sfere društvenog života na Zapadnom Balkanu, pa je tako svi nacionalni, regionalni i međunarodni akteri imaju svoju ulogu u ublažavanju posledica, traženju odgovora na izazov i pripremi planova za buduće preventivno delovanje.

IZJAVA:

Kako korona virus nastavlja da se širi po našim zemljama i regionima, zabrinuti zbog teških posledica na naš svakodnevni život, kao i zbog dugoročnog uticaja krize.

Mi, civilno društo Zapadnog Balkana, stojimo jedinstveni i odlučni da nastavimo zajedničke napore sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim akterima, kako bi se ublažili negativni društveni i ekonomski uticaji krize i izgradila održiva i demokratska društva.

Zajedno:

Mi izražavamo naše najiskrenije saučešće žrtvama KOVID-19 i njihovim najbližima;

Solidarišemo se i izražavamo duboku zahvalnost svima onima na prvoj liniji koji rizikuju svoje živote kako bi pružili podršku i osnovne usluge obolelima i širem stanovništvu;

Pohvaljujemo brze odgovore i pristupe zasnovane na činjenicama od strane vlada čest zemalja Zapadnog Balkana.

Danas je, više nego ikada, ljudima potrebno uverenje da njihove vlade hitno, odgovorno i odlučno reaguju na ublažavanje socijalnih i ekonomskih posledica ove krize, osiguravajući potpunu transparentnost svojih aktivnosti i razvijajući sveobuhvatne strategije za "dan posle".

Verujemo da je neophodno da vlade, zdravstvene ustanove, donatori, mediji, poslovni i akteri civilnog društva:

 • pokažu solidarnost i preduzmu kolektivne akcije za efektivan i efikasan odgovor na krizu;
 • pomognu najugroženijima u našim društvima tokom krize;
 • sprovedu istraživanje i analize radi boljeg razumevanja i predviđanja socijalno-ekonomskih i drugih uticaja pandemije;
 • osmisle strategije oporavka i pripreme planove za "dan posle".

Institucije države treba da pružaju pravovremene informacije zasnovane na činjenicama, u formatima i jezicima dostupnim i razumljivim svim delovima naših društava. To uključuje informacije o KOVID-19 i transparentnost načina upravljanja pandemijom, posebno u vezi sa:

 • preduzetim merama za sprečavanje širenja virusa, nezaposlenošću i gubitkom radnih mesta, te angažovanjem i podrškom zaraženim i obolelim osobama, posebno iz najosetljivijih grupa i teže dostupnih krajeva;
 • "paketima mera hitne pomoći i oporavak";
 • uticajima policijskog časa i drugih mera koje mogu ugroziti ljudska prava, mentalno zdravlje, prirodnu sredinu i bezbednost (uključujući nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje);
 • plaćanjem poreza tokom pandemije (na prihod, imovin, doprinose, itd.); komunalnih i drugih računa (struja, voda, komunalni otpad, stanarina); bankarskih kredita, kamata i naknada;
 • suprotstavljanjem dezinformacijama i retorici podela; sa borbom protiv svih oblika stigme i diskriminacije; podrškom i zaštitom oni na "prvoj liniji fronta", u vezi sa izgradnjom poverenja i povećanja solidarnosti;
 • zaštitom i podrškom izbeglica i azilanata, zarobljenim u nedostojim uslovima na našim i granicama sa EU;
 • saradnjom i podrškom vlada u regionu, uključujući razmenu informacija, znanja, resursa i tehničke stručnosti;
 • osiguravanjem da ograničenja uvedena zbog zaštite javnog zdravlja budu vremenski ograničena, srazmerna, zasnovana na dokazima i podložna sudskom preispitivanju;
 • osiguravanjem finansijske podrške za sva maikro, mala i srednja preduzeća i samozaposlene koji su pogođeni pandemijom, kako bi se nadoknadili njihovi gubici i povećala otpornost, inovativnost, preduzetništvo i potencijal rasta nakon krize.

Političke stranke:

 • da pokažu jedinstvo, saradnju i podršku merama za otklanjanje trenutnih i dugoročnih posledica pandemije.

Medije:

 • imaju važnu obavezu da izveštavaju na profesionalan i etički odgovoran način i da javnosti pružaju pravovremene, tačne, pouzdane i objektivne informacije;
 • da se suprotstave lažnim vestima, mitovima i stigmatizaciji u vezi sa pandemijom;
 • da jednostavnim porukama pomažu javnosti da razume događaje, mere koje preduzimaju vlasti i sredstva za zaštitu;
 • da pružaju prostor različitim akterima i zajednicama, posebno najugroženijim delovima naših društava.

Privatni sektor:

 • da pokaže društvenu odgovornost podržavajući svoje zaposlene u ovim teškim vremenima, a ne da koristi pandemiju kao izgovor za smanjenje broja zaposlenih;
 • da sarađuje sa institucijama vlade i ostalim akterima i bude u toku s merama i raspoloživim finansijskim instrumentima za podršku privatnog sektora.

Civilno društvo:

 • da održava komunikaciju, razmenjuje informacije i iskustva o uticaju i reakcijama na pandemiju i o inovativnim i kreativnim načinima rada tokom krize;
 • da nastavlja da podržava ranjive grupe i zalaže se za njihovu zaštitu i podršku;
 • da održi visoke standarde i odgovornost u pružanju podrške tokom krize, uključujući deljenje dokaza, najboljih praksi, podataka i resursa, o onome što je delotvorno protiv virusa;
 • da izvlači pouke iz krize s ciljem da nakon oporavka doprinese donošenju informisanih odluka i politika;
 • da odgovorno sudeluje, zajedno s medijima, u suzbijanju lažnih vesti, mitova i stigmatizacije u vezi sa pandemijom
EU i zajednica donatora:
 • da pred vladama ističu nepohodnost pridržavanja demokratskih vrednosti i principa i poštovanja ljudskih prava;
 • da stalno razmenjuju informacije s akterima, uključujući kako pandemija utiče na njihove prioritete, planove, programe i finansiranje;
 • da pokažu posvećenost i pomažu ublažavanje negativnog uticaja pandemije na civilno društvo u celini, a ne samo da se fokusiraju na podršku onim koji obezbeđuju prvu pomoć u vanrednim situacijama;
 • da nastave kolektivno delovanje i koordiniraju inkluzivnu i koherentnu finansijsku podršku zasnovanu na potrebama, za zemlje Zapadnog Balkana, kako bi se ublažile trenutne i dugoročne posledice krize.

Izjavu potpisali:

1. ADP-Zid, Crna Gora
2. ALFA Centar, Crna Gora
3. Association “IRSH”, Albanija
4. Balkan Green Foundation (BGF), Kosovo*
5. BRAN – Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur, Kosovo*
6. Bulgarian Hub for United Balkans, Bulgaria (in solidarity)
7. Center for Advocacy and Democratic Development (CADD), Srbija
8. Center for Economic Prosperity and Freedom (CEPS), Crna Gora
9. Center for Euro-Atlantic Studies (CEAS), Srbija
10. CIVIL, Severna Makedonija
11. Community Business Development Center (CBDC), Kosovo*
12. Debate Center, Kosovo*
13. EC Ma Ndryshe, Kosovo*
14. European Movement in Serbia (EMinS), Srbija
15. Fondacija za razvoj i demokraciju (FRD), Bosna i Hercegovina
16. Fondacioni Jeshil, Kosovo*
17. Gender Alliance for Development Centre (GADC), Albanija
18. HandiKOS, Kosovo*
19. Hëna e Kuqe e Kosovës / Kosova Kizilayi, Kosovo*
20. Initiative for Agricultural Development of Kosovo*
21. Institute for Democracy and Development (IDD), Severna Makedonija
22. Institute for Development Policy (INDEP), Kosovo*
23. Institute for Development Studies, Kosovo*
24. EPIK Institute, Kosovo*
25. International Debate Education Association South East Europe (IDEA SEE),
26. North Macedonia Kosovo Tourist Guide Association (GUIDEKS), Kosovo*
27. Kosovo Youth Atlantic Treaty Association (KYATA), Kosovo*
28. Krenar Shala, civil society activist, Kosovo*
29. LGBT Forum Progress, Crna Gora
30. NGO Aktiv, Severna Mitrovica
31. NGO Plejada, Kosovo*
32. OJQ Gjeomjedisi & Geo-environmental, Kosovo*
33. OJQ Me dorë në zemër, Kosovo*
34. Protection and promotion of Environment, Culture and Art (proECA), Kosovo*
35. Research Center for Security, Defense and Peace (ICBOM), Severna Makedonija
36. Sexual and Gender Minorities Association SUBVERSIVE FRONT Skopje, Severna Makedonija
37. The Balkan Forum
38. Youth Initiative for Human Rights – Kosovo*

Saopštenje EPuS