Manje od 1% registrovanih organizacija civilnog društva (OCD) na Zapadnom Balkanu bavi se borbom protiv organizovanog kriminala ili korupcije, pokazuje novi izveštaj Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Novi izveštaj Opservatorija ilegalnih ekonomija u jugoistočnoj Evropi (SEE-Obs) Globalne inicijative "Jači zajedno: jačanje otpornosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu", objavljen 15. marta, pokazuje da je svega nešto više od 200 od 100.000 registrovanih OCD na Zapadnom Balkanu fokusirano na jednu od najozbiljnijih i najrasprostranjenijih pretnji za region – organizovani kriminal.

Istovremeno, u izveštaju su prikazana mesta gde su OCD aktivne u smanjenju organizovanog kriminala i korupcije baveći se smanjenjem štete od upotrebe droga, mladima, bivšim osuđenicima, slobodom medija, ekološkim problemima i ranjivim grupama u svojim lokalnim sredinama.

Izveštaj, zasnovan na više od 100 intervjua sa aktivistima civilnog društva, podvlači važnu ulogu koju civilno društvo igra u borbi sa organizovanim kriminalom, glavne izazove sa kojima se suočavaju OCD i identifikuje dobre prakse.

"Sužava se prostor za delovanje civilnog društva na Zapadnom Balkanu", istakla je autorka izveštaja Kristina Amerhauser iz Globalne inicijative. "Ovo je zabrinjavajuće jer civilno društvo ima ključnu ulogu u jačanju otpornosti na organizovani kriminal i korupciju".

Na osnovu istraživanja, očigledno je da OCD koje se bave mladima i socijalna preduzeća koja pružaju usluge i koja su povezana sa lokalnim medijima pružaju najbolje rezultate u prevenciji kriminala u svojim lokalnim sredinama.

Neki od zaključaka izveštaja su:

  • Organizovani kriminal i korupciju treba demistifikovati i rasvetliti njihove posledice na život ljudi u lokalnim sredinama.
  • Potrebna je bolja regionalna saradnja između OCD koje se bave suzbijanjem organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu.
  • OCD treba da pronađu način da drže otvorene kanale komunikacije sa različitim nivoima vlasti – da budu nevladine, a ne antivladine organizacije.
  • Međunarodni donatori treba da budu osetljiviji na izazove OCD koje rade u ovoj oblasti, posebno na male OCD sa ograničenim kapacitetima, u malim lokalnim sredinama.
  • OCD bi trebalo jasnije da formulišu i komuniciraju poruke kako bi oblikovale razgovor o organizovanom kriminalu i preduzele male, ali održive korake za izgradnju otpornosti u lokalnim sredinama.
  • OCD bi trebalo da pokreću prekršajne ili krivične postupke pred pravosudnim organima nakon što istraživački novinari objave priču o korupciji i organizovanom kriminalu.

"Nadamo se da ovaj izveštaj može da doprinese boljem razumevanju štetnog uticaja organizovanog kriminala i istakne rad hrabrih i posvećenih ljudi u njihovim sredinama", rekao je koautor izveštaja Valter Kemp. "Iako se organizacije civilnog društva suočavaju sa velikim izazovima na Zapadnom Balkanu, solidarnost im može pomoći da zajedno postanu jači".

Izveštaj će biti predstavljen 19. marta 2021. godine od 11.00 na onlajn događaju na kome će se razgovarati o glavnim nalazima istraživanja iz ugla Globalne inicijative, ali i aktivista civilnog društva u njihovoj ulozi u suzbijanju organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Obezbeđen je simultani prevod na albanski, makedonski i bosansko-crnogorski-srpski jezik.

Izveštaj u PDF-u na engleskom je dostupan ovde, kao i prateći video.

O Globalnoj inicijativi

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) je mreža profesionalaca koji rade na prvim linijama borbe protiv ilegalne ekonomije i kriminala. Kroz globalnu mrežu opservatorija civilnog društva za ilegalnu ekonomiju, nadgledamo trendove i radimo na kreiranju dokaza za delovanje javnih politika, širenju stručnosti naše mreže i kataliziranju multisektorskih i holističkih odgovora na čitav niz vrsta kriminala. Sa Fondom za otpornost Globalne inicijative podržavamo aktiviste i lokalne nevladine organizacije koje rade u oblastima u kojima kriminal kritično podriva bezbednost, sigurnost i životne šanse ljudi.

O SEE-Obs

Opservatorija je platforma koja povezuje i osnažuje aktere civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Opservatorija ima za cilj da omogući civilnom društvu da identifikuje, analizira i mapira kriminalne trendove i njihov uticaj na nezakonite tokove, upravljanje, razvoj, međuetničke odnose, bezbednost i vladavinu prava, ali ih i podržava u praćenju trendova i dinamike organizovanog kriminala na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Opservatorija je pokrenuta kao rezultat Samita Zapadnog Balkana u Londonu 2018. godine, koji je deo Berlinskog procesa.

Saopštenje Globalne inicijative

Foto: Beta