Savet EU za opšte poslove usvojio je 10. decembra Zaključke o Mišljenju EK o Bosni i Hercegovini u kojima se navodi da ta zemlja trenutno ne ispunjava Kopenhaške političke kriterijuma u dovoljnoj meri i da mora da uloži znatne napore u jačanje svojih institucija kako bi se garantovali demokratija, vladavina prava, ljudska prava i poštovanje i zaštita manjina.

Kada je reč o ekonomskim kriterijumima, BiH je dstigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, mada je još u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije i situacije u kojoj će postati konkurentna na jedinstvenom tržištu, navodi se u Zaključcima o Mišljenju Evropske komisije o zahtevu BiH za članstvo u EU.

Ocenjeno je i da je BiH popravila rezultate u sprovođenju obaveza u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


"BiH je u ranoj fazi pripremljenosti za preuzimanje obaveza iz članstva u EU i mora da unapredi proces usklađivanja sa pravnim tekovinama i primene zakona", istakao je Savet.

Ta zemlja, kako se navodi, mora stalno da ulaže napore, posebno u implementaciju 14 prioriteta iz Komisijinog Mišljenja.

Ti prioriteti fokusirani su na demokratiju i funkcionisanje države, vladavinu prava, osnovna prava i reformu javne uprave.


Savet je naveo da će otvaranje pregovora o pristupanju sa BiH Evropski savet, u skladu sa uspostavljenom praksom, razmotriti kada Komisija oceni da je BiH dostigla potreban stepen usaglašenosti sa kriterijumima za članstvo, posebno u oblasti ključnih prioriteta iz Mišljenja EK.

Takođe je Savet pozvao Komisiju da godišnje izveštaje o BiH počev od 2020. fokusira na implementaciju ključnh prioriteta.

Savet je pozdravio izbor predsedavajućeg Saveta ministara BiH i traži od izvršnih i zakonodavnih tela na svim nivoima da počnu da se bave ključnim prioritetima identifikovanim u Mišljenju Komisije a u skladu sa legitimnim težnjama građana BiH ka napretku na putu ka EU.

Na kraju je Savet ponovio da je nedvosmisleno posvećen EU perspektivi BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP