Pridruživanje Evropskoj uniji podržava velika većina građana zemalja Zapadnog Balkana izuzev Srbije, gde se za članstvo izjasnilo malo više od polovine učesnika istraživanja koje je sprovela Savetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG). Sa druge strane, u Srbiji je najveći procenat onih koji misle da njihova zemlja nikada neće ući u EU.

Na pitanje "Da li ste za ulazak vaše zemlje u EU?" 53% građana Srbije odgovorilo je potvrdno, a 43% je reklo ne.

Najveću podršku članstvu izrazili su građani Albanije (94%) i Kosova (90%), u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini se za pridruživanje izjasnilo 83% ispitanika, a u Severenoj Makedoniji 79%.

Građani regiona smatraju da je puno članstvo najbolja opcija za njihovu zemlju, a jedino su ispitanici u Srbiji dali prednost ekonomskoj integraciji bez članstva u EU.

Dok građani Albanije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije smatraju da su nacionalne vlade najodgovornije za sporo napredovanje u procesu evropskih integracija, stanovnici Srbije i Kosova za to krive institucije EU.

Srbi su najveći pesimisti u pogledu datuma kada bi njihova zemlja mogla da postane članica EU. Četvrtina isptanika veruje da će se to desiti u narednih 10 godina, 16% u narednih pet godina, a čak 44% misli da se to nikada neće desiti.

Nasuprot tome, samo 7% ispitanika na Kosovu ne veruje da će ući u EU, a 45% smatra da će postati članica u narednih pet godina.

Najveći procenat građana Albanije (33%) i Crne Gore (46%) takođe veruje da će se pridružiti Uniji za najviše pet godina.

Veća finansijska pomoć je jedan od glavnih načina na koji, prema mišljenju ispitanika, EU može da pomogne zemljama regiona da napreduju na putu ka članstvu.

Građani Srbije, Kosova i Albanije smatraju da EU, na prvom mestu, treba da ublaži uslove za pristupanje Uniji.

Prema mišljenju učesnika istraživanja, članstvo zemalja Zapadnog Balkana najviše podržava Nemačka. Jedino ispitanici u Srbiji misle da najveću podršku daje Mađarska.

Građani Zapadnog Balkana kao najveću prednost članstva u EU vide slobodno kretanje ljudi, dok su u Bosni i Hercegovini na prvom mestu mir i bezbednost.

Ispitanici u Srbiji su kao najveće koristi od članstva naveli i bolji životni standard (37%), pristup fondovima EU (27%), mir i bezbednost (23%), dok samo 19% veruje da bi to doprinelo poboljšanju demokratskih standarda.

Izvor: BiEPAG

Foto: BiEPAG