Augusto Lopez-Klaros (Claros), direktor za globalne indikatore i analize, Grupa Svetske banke

 

Razgovarala: Smiljana Vukojičić Obradović

 

Ritam reformi u regionu ubrzan je tokom prethodnih godina. U toku je proces nalik onom koji je 90-ih godina prošlog veka zabeležen u srednjoj i istočnoj Evropi - ubrzane reforme u sklopu približavanja EU. Saradnja je veoma značajna za region u kojem su pre samo 15 do 20 godina bila u punom jeku ozbiljna politička sučeljavanja i sukobi.

 

Da li je ritam reformi u jugoistočnoj Evropi dovoljan da bi region uhvatio korak sa svetom i približio se zemljama zapadnog dela kontinenta?Generalno gledano, ritam reformi u regionu juoistočne Evrope ubrzan je tokom prethodnih nekoliko godina. Mislim da se u mnogim zemljama događa ono što je 90-ih viđeno u zemljama srednje i istočne Evrope. Tada su zemlje videle svoju budućnost u EU i pristupanju Uniji i pre pristupanja su započele veoma ambiciozan proces ekonomskih i institucionalnih reformi. To je zaista bilo veoma uspešno, na šta ukazuje činjenica da je početkom 2004. godine 10 zemalja, uključujući Maltu i Kipar, ušlo u EU. Mislim da je u mnogim zemljama jugoistočne Evrope u toku sličan proces. Malo po malo, lideri u regionu su shvatili da zbog geografske blizine (Evropske unije), trgovinskih odnosa, kao i očekivanja da će EU pre ili kasnije krenuti u novi talas širenja, postoji podsticaj da se počne sa reformama privrede i da se započne ono što je pre deceniju učinjeno u Mađarskoj i Poljskoj, Estoniji, Češkoj, Letoniji, Litvaniji i drugim zemljama. I to je ohrabrujuće.

 

Zemlje obuhvaćene izveštajem su u različitim fazama pristupanja – od kandidata, potencijalnih kandidata, do Moldavije koja ima neki oblik partnerstva sa EU, ali nije na putu ka članstvu. Kako se te različite etape pristupanja odražavaju na reforme?Zanimljivo je da se vratimo u rane 90. godine prošlog veka i vidimo različiti stepen u ritmu reformi. Neke zemlje su u tom pogledu bile veoma napredne, poput Češke i Estonije, ali su druge poput Bugarske i Rumunije dosta kasnile. Onda je došlo do približavanja. Kada je postalo jasno da će na srednji ili duži rok sve zemlje ući u EU, ritam reformi se ubrzao u nekim zemljama koje su zaostajale, jer nisu želele da budu iza drugih. To izvesno nadoknađivanje, približavanje ritma reformi omogućilo je EU da u isto vreme 2004. pozove 10 zemalja  da se priključi, a te zemlje su deceniju ranije bile na veoma različitim nivoima u pogledu ekonomskih reformi.Među zemljama jugoistočne Evrope, kako se čini, postoje malo veće razlike nego u centralnoj i istočnoj Evropi pre 15 godina i očekihvao bih da će neke od njih ranije a neke kasnije početi pregovore o pristupanju. Na duži rok, međutim, a tu govorimo o periodu od 15 do 20 godina, zaista imam veoma malo sumnje u pogledu toga da li će u narednom talasu proširenja EU primiti sve te zemlje. Neke će to naravno učiniti ranije a neke kasnije.

 

Koliko zemlje mogu da učine saradnjom i razmenom iskustava?Dva stvari idu zajedno. Morate se prema susedima odnositi na kooperativan i miroljubiv način, i morate sprovoditi ekonomske reforme koje privredu približavaju merilima koja su postavile članice EU.Tokom 90-ih godina u centralnoj i istočnoj Evropi smo videli postepeno usvajanje pravnog nasleđa EU. To je zaista značajno. Bez obzira na to šta se dogadaja u susednim zemljama, morate svoje institucije prilagoditi EU i makroekonomiju voditi na način koji je sve sličniji onom koji su uspostavile članice EU.

 

Postoji i druga dimenzija, koja je takođe veoma značajna i suštinska za taj proces. Morate biti viđeni kao neko ko sarađuje u kontekstu grupe zemalja sa zajedničkim interesom koje pokušavaju da uspostave zajednički pravni okvir i imaju sve opuštenije međusobne odnose, suštinski saraduju i konsultuju se, ne sukobljavaju se i nisu agresivni. To je veoma značajno za region u kojem su pre samo 15 do 20 godina bila u punom jeku ozbiljna politička sučeljavanja i sukobi. Mislim da je opšti stav da su ta vremena prošla i da ceo region shvata blagodeti saradnje i miroljubive koegzistencije i integracija i to je veoma ohrabrujuće.Koliko je sam izveštaj merodavan za privlačenje investicija budući da ne uzima u obzir opštu sliku?Izveštaj o uslovima poslovanja je usmeren na pravila poslovanja. Smatramo da zemlje unapređuju okvir za poslovanje i kontekst u kojem se odvija ekonomska aktivnost time što unapređuju okvir za poslovne propise, olakšavaju ulazak na tržište za kompanije i prelazak iz sive u legalnu privredu,  time što donose propise koji su što jasniji i transparentniji i sa kojima je što lakše uskladiti se, time što se propisima razjašnjavaju odnosi na tržištu između vlade, kompanija i civilnog društva. Mnoge su koristi od unapređenja poslovnog okruženja.

 

Pošto sam vam to rekao želim da vas upozorim da na strane investitore utiču i drugi faktori. Jedan od njih je bezbednost, Multinacionalne i strane kompanije takođe razmatraju i kvalitet radne snage, na primer da li je dobro obučena, relativno dobro obrazovana. Sa te tačke gledišta mislim da su zemlje jugoistočne Evrope u relativno jakom položaju. Nivo obrazovanja u regionu je, kako mislim, iznad svetkog proseka. Računa se i veličina tržišta, da li je privreda u usponu ili ne, to je takođe bitno, kao i politička stabilnost i mnogi drugi elementi.

 

Poslovni propisi su bez sumnje jedan od tih faktora. To je veoma značajno i ohrabrujuće je što su vlade napravile napredak između 2008. i 2011.